Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die voor het (al of niet) sluiten van een Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer ten behoeve zijn verricht.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door een daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde (rechts-)persoon van de Opdrachtnemer.

2.4 De toepasselijk van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal op eerste verzoek aan Opdrachtgever worden toegezonden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn van aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan zo een offerte gebonden indien de schriftelijke aanvaarding hiervan door Opdrachtgever, Opdrachtnemer binnen de in de offerte genoemde termijn heeft bereikt. Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd, vervalt de offerte 30 dagen na datum van de offerte.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de (gedeeltelijke) aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en eventueel andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Alle handelingen die Opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Opdrachtnemer, kom de Overeenkomst uitsluitend tot stand door en op het moment van:

  • Het verzenden van een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer; of
  • Het door Opdrachtgever (schriftelijk) aanvaarden van een offerte, zoals omschreven in artikel 3; of
  • De feitelijke aanvang van de Diensten door Opdrachtnemer.

4.2 De verbintenis van Opdrachtnemer betreft een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich meebrengt naar beste inzicht en vermogen in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten uitdrukkelijk, en tijdig van tevoren, met Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schroten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen, inclusief schade ten gevolge van de ontstane vertraging.

4.4 Indien door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval maar niet uitsluitend communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.